Policy Söka lägenhet Lägenhetsbyte Överlåtelse Störningsjour Frågor & svar Bonusboende

Policy

Uthyrningspolicy  |  Riktlinjer för uthyrning  |  Kundbedömning

 

UTHYRNINGSPOLICY
Rätt kund till rätt bostad är grundtanken i vår uthyrning. Det innebär att vi, med hänsyn till företaget och befintliga hyresgästers bästa, fäster stor vikt vid valet av ny hyresgäst.

Inga kö-avgifter tas ut.

Erbjudande av bostäder bygger på att det är den bostadssökande själv som skall ta initiativ, och sköta sökandet.
Östersundsbostäder informerar om lediga lägenheter på olika marknadsplatser. Den bostadssökande kan låna nyckel och själv titta på lägenheter, eller bestämma tid med den avflyttande hyresgästen om det finns en sådan och besöka denne. Även visningar med personal från Östersundsbostäder sker.

Prioritetsordning vid erbjudande av lägenheter:

Vid avhysningar och dödsfall blir uppsägningstiden ofta väldigt kort.
Även dessa lägenheter läggs ut på marknadsplats Bostads Torget. (för Östersundsbostäders del kan detta innebära hyresförluster).


Erbjudande till styrelse, VD och anställda:
Ingen ska kunna godkänna eller erbjuda lägenheter till sig själv. Erbjudande av lägenheter till styrelse, VD och anställda sker på samma villkor som för andra bostadssökande. En blivande hyresgäst godkänns av ordförande eller vice ordförande och VD

För att kunna göra en kundanmälan och ställa sig i bostadskön fordras att man uppnått en ålder av 16 år.

Företagslägenheter:
Uthyrning till företag prioriteras ej.

Näringslivsförtur gäller enbart de lägenheter som finns tillgängliga i fastigheten "Logen", Rådhusgatan 54, och i mån av tillgång till dessa lägenheter.

Förtur kan ges i enstaka fall, av framför allt sociala skäl och främst personer som redan bor hos oss. Bedömningen görs av VD, hyreschef samt boendeutredare.

Alla personer som flyttar till/bor i en lägenhet inom Östersundsbostäders bestånd skall vara folkbokförd på lägenhetens adress. Folkbokföringsbegreppet säger att du ska vara folkbokförd där du är bosatt.
Undantag från folkbokföringsbegreppet görs för små enheter som används som övernattningslägenheter samt lägenheter som uthyrs till gymnasieungdomar där föräldrar är kontraktspart. Folkbokföringsbegreppet gäller även gruppen studenter

Personer ej fyllda 18 år har i vissa fall möjlighet att få tillgång till en ”vanlig” lägenhet hos Östersundsbostäder. Förutsättningen för detta är att:
den ena föräldern eller bägge föräldrarna står som kontraktspart samt att ungdomen är gymnasiestuderande vid gymnasieskolar i Östersund med omnejd och är bosatt utanför Östersunds Kommun.
När ungdomen har uppnått myndighetsåldern, 18 år, får personen söka bostad själv. Erbjudande på en lägenhet kan man få först när man har fyllt 18 år
Ungdom kan dock göra en kundanmälan från att de är fyllda 16 år.
Kö-tid kan ej överlåtas mellan föräldrar – barn. Kundanmälan är personlig.
Förälder/Föräldrar som före den 1 mars 2009 ställde sig i vår bostadskö i syfte att lösa bostadsfrågan för sitt omyndiga barns (under 18 år) kommande boende, (ex. gymnasiestudier) har möjlighet att söka lägenhet för sitt barn enl ovanstående fram till och med årsskiftet 2011-2012.

sidans topp ^
Riktlinjer för uthyrning
För att vårt samarbete ska fungera smidigt gäller följande för dig som hyresgäst hos Östersundsbostäder

Våra krav på dig som vill bli vår hyresgäst

· Du ska vara 18 år
· Bostadssökande kan anmäla intresse på en lägenhet efter fyllda 18 år
· Du måste ha en *inkomst/rimlig ekonomisk situation för att kunna klara hyran för den lägenhet du är intresserad av.
· Du får inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar eller störningsanmärkningar.
· Du får inte heller ha några hyresskulder eller andra skulder till Östersundsbostäder AB
· Du måste ha goda referenser från eventuella tidigare hyresvärdar

* Med din inkomst menar vi:
Lön av anställning, pension, företagarinkomst, a-kassa eller likvärdigt, studielån, studiebidrag, inkomst av kapital, av Östersunds kommun styrkt försörjningsstöd, föräldrapenning, bostadsbidrag, underhållsbidrag och inackorderingstillägg.

Med rimlig ekonomisk situation menar vi:
Du bör ha en hushållsekonomi där de totala nettoinkomsterna räcker till både hyran och övriga skäliga kostnader enligt konsumentverkets riktlinjer, Om kraven på inkomst inte uppfylls kan du ändå bli hyresgäst hos oss om vi bedömer att godkänd borgen kan accepteras.

Med allvarliga betalningsanmärkningar menar vi:
Alla skulder som har med hyresförhållanden att göra betraktas som allvarliga.
Övriga skulder bedöms i det enskilda fallet. Har du någon form av betalningsanmärkning måste du kunna visa att du aktivt arbetar med att lösa skulden. Har du skuld till Östersundsbostäder AB måste du betala den innan du kan få en lägenhet.

Med goda referenser menar vi:
Om din tidigare hyresvärd anser att du varit en dålig hyresbetalare, stört andra hyresgäster eller misskött tidigare lägenheter, har du inte goda referenser

Även när en person flyttar inom Östersundsbostäder AB ställer vi de kraven att han/hon ska ha skött sina hyresbetalningar och inte ha några anmärkningar som hyresgäst.

sidans topp ^
Kundbedömning
Östersundsbostäder AB har en helhetssyn på kunden och hushållets förmåga att fullgöra sina skyldigheter enligt hyresavtalet. Det går inte att fastställa exakta regler och riktlinjer för bedömning av alla situationer. Därför är det viktigt med såväl en helhetssyn som ett gott personligt omdöme och ansvar i uthyrningsarbetet. Den nya kunden bedöms utifrån ett antal kriterier, exempelvis hyresnivå och inkomst, betalningsmoral och referenser från tidigare hyresvärd.

Före varje uthyrning görs alltid en personkontroll där information om betalningsförmågan analyseras. Informationen inhämtas från ett kreditupplysningsföretag. Kontroll skall även göras för att säkerställa att kunden ej har skuld till Östersundsbostäder AB och/eller misskött tidigare boende.

Bor kunden hos Östersundsbostäder AB kontrolleras även att hyresinbetalningarna fungerat på ett tillfredsställande sätt samt att inga störningar förekommit.

När två personer gör en gemensam ansökan om lägenhet görs en individuell prövning av respektive person. Blir beslutet att bägge personerna godkänns lämnas bifall till ansökan. I de fall där enbart den ena personen godkänns lämnas avslag till ansökan. Dock måste alltid den huvudsökande ingå i hyresförhållandet, det är ju den personen som stått i bostadskön. Detta avslag genererar dock enbart ett ”nej-tack”, och inte en omgående avregistrering ur bostadskön. Avregistrering ur bostadskön sker vid det tredje ”nej:et”.
Ett uteblivet svar vid ett erbjudande räknas också som ett nej tack.

Östersundsbostäder AB förbehåller sig rätten att fritt välja hyresgäst till sina lägenheter.

För att få hyra lokal/garage/p-plats hos Östersundsbostäder AB måste man ha skött sina hyresinbetalningar samt lägenheten utan anmärkning.

Om den tilltänkta hyresgästen ej har några referenser från tidigare boende kan denne erhålla ett tidsbestämt kontrakt, på 3 mån, detta gäller framförallt unga personer som kommer direkt hemifrån. Borgen används för att täcka upp betalningsförmågan hos den sökande, dock kan inte en borgensman täcka upp en alltför låg inkomst.