Organisation Fakta Ekonomi Miljö Publikationer

Ekonomi

 

RESULTATRÄKNING, Mkr 2010 2009 2008 2007 2006
Intäkter          
Bostäder, netto 268 260 249 245 241
Övrigt, netto 2 2 4 3 2
Summa intäkter 270 262 253 248 243
            
Kostnader          
Underhåll -90 -67 -53 -62 -54
Fastighetsskatt -7 -7 -5 -4 -6
Drift inkl. reparationer -124 -125 -113 -108 -100
Summa rörelsekostnader -221 -199 -171 -174 -160
Driftnetto 49 63 82 74 84
Avskrivningar -30 -29 -28 -28 -27
Nedskrivningar 0 -7 0 0 0
Finansiella kostnader netto -18 -22 -28 -25 -20
Koncernbidrag -2 -1 -26 -22 -41
Bokslutsdispositioner och skatt 1 2 0 1 5
Summa kostnader -270 -265 -253 -248 -243
            
Årets resultat 0 6 0 0 0BALANSRÄKNING, Mkr 2010 2009 2008 2007 2006
Likvida medel 0 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 13 30 8 2 2
Fastigheter 1 238 1 187 1 189 1 218 1 234
Övriga anläggningstillgångar 149 60 17 11 11
Summa tillgångar 1 400 1 277 1 214 1 231 1 246
            
Räntefria skulder 155 73 39 56 67
Räntebärande skulder 725 685 665 685 705
Bokslutsdispositioner 9 10 8 8 10
Eget kapital 511 509 502 482 464
Summa skulder och eget kapital 1 400 1 277 1 214 1 231 1 246NYCKELTAL 2010 2009 2008 2007 2006
Soliditet, % 37,0 40,4 41,8 39,6 37,8
Räntabilitet på eget kapital, % 0,2 1,0 5,2 4,3 8,0
Direktavkastning, % 4,0 5,2 6,8 6,0 6,8
Driftnetto, kr/kvm (BOA + LOA) 144 188 247 221 253
Medelhyra bostäder, kr/kvm (BOA) 790 749 724 709 708
Belåningsgrad bokfört värde, % 58,2 57,3 55,5 55,8 56,7
Belåningsgrad taxeringsvärde, % 37,9 45,5 44,3 62,6 66,7

Definitioner

Soliditet
Synligt eget kapital i procent av balansomslutningen.

Räntabilitet på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital.

Direktavkastning
Driftnetto i procent av fastigheternas genomsnittliga bokförda värde.

Driftnetto
Årets intäkter och kostnader dividerat med genomsnittlig total yta, exklusive bilplatser.

Medelhyra bostäder
Bostäder exklusive student- och gruppbostäder samt sjukhem.

Belåningsgrad
Fastighetslån i förhållande till bokfört värde eller taxeringsvärde för fastigheter.